HTTP 500 iç sunucu hatası alıyorum problem ne olabilir? Yazdır

 • 15

 1. Tarih : __/__/____

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

Bir tarafta; “Eğitim Mah. Ünal Sok. No: 2 D:19 İSTANBUL PLAZA KADIKÖY/İSTANBUL” adresinde mukim (KADIKÖY V.D., 40477948238 vergi numaralı) AYSİMA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (işbu sözleşmede kısaca “Yüklenici” olarak anılacaktır) ile,

Diğer tarafta: “_________________________________________” adresinde mukim (_________ Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:________) ____________________________ (işbu Sözleşmede kısaca “Müşteri”) olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarda işbu Hizmet Sözleşmesini (kısaca “Sözleşme”) imzalamışlardır.

Bundan sonra Sözleşmede; Müşteri ve Yüklenici ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu ve amacı; Müşteri tarafından Yüklenici’den satın alınacak hizmetlerin Yüklenici tarafından Müşteri’ye satışı ve sunulması ve Müşteri tarafından kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

İşbu Sözleşme çerçeve bir sözleşme olup, Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından satın alınacak hizmetler; süreleri, ücretleri ve diğer koşulları da içerecek şekilde Taraflarca imzalanacak Ek-1 Teklif ve Sipariş Onay Form (kısaca “Ek-1 Form)’larında ayrıca belirlenecek ve bu sözleşme kapsamına dahil edilecektir.

 1. Bildirimler
  • Taraflar; diğer Taraf’a elektronik ortamda yapacağı her türlü bildirim için o Taraf’ın bildirdiği yetkili elektronik posta adreslerini kullanacaktır. Aşağıdaki adreslerin geçerli adresler olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili kişilere ait olması ve hizmetin elektronik ortamda kendine tahsis edilecek olan Müşteri Kontrol Paneli üzerinde güncel tutulması ve kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresinin gizliliği konusundaki sorumluluk Müşteri’ye aittir. Taraflar; başvuru esnasında ve/veya hizmetlerin kullanılmaya başlanmasından sonra bildirecekleri iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu ve değişiklik olması halinde diğer Taraf’a derhal bilgi vereceklerini kabul ederler. Aksi takdirde, ilgili Taraf’a yapılan bildirimlerin geçerli bir bildirim olarak kabul edileceğini taahhüt ederler.
  • Taraflar; kendisine bildirilen bilgilerin yanlış/eksik olması veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı hukuki, cezai ve teknik olarak sorumlu olmayacaktır.
  • Müşteri’nin; kendisine tahsis edilen Müşteri Kontrol Paneli üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifresiyle gerçekleştireceği hizmet/donanımlara ilişkin ek alım, değişiklik, iptal talepleri geçerli bir bildirimin hükümlerini doğuracaktır.
 2. Müşteri’nin Yetkilileri

 

 • Müşterinin Teknik Yetkilileri: Müşteri; aşağıda bilgileri bulunan kişilerin, sözleşmede ve eklerinde bahsi geçen donanımlar ve hizmetler için her türlü işlemlerde talepte bulunmaya veya fiili olarak bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

Adı Soyadı

Unvanı

Telefonu

E-Posta Adresi

 

 

 

 

 

 • Müşteri’nin Finans/Muhasebe Yetkilileri: Müşteri; aşağıda bilgileri bulunan kişilerin, sözleşmede bahsi geçen hizmetlerle ilgili mali konularda görüşülmeye ve işlem yapmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Adı Soyadı

Unvanı

Telefonu

E-Posta Adresi

 

 

 

 

 1. Yüklenicinin Hak ve Sorumlulukları:
  • Internet Erişim Hizmeti’nin Yüklenici’den alınması durumunda:
   • Yüklenici; Hizmet süresince, EK-1 formda belirlenmiş kapasitede hizmeti sorunsuz olarak sağlayacak, Müşteri’ye istediği zaman internet üzerinden erişerek hat kullanımlarını takip edebileceği bir kontrol paneli sunacaktır.
   • Yüklenici, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Erişim Sağlayıcıları sistemlerinde meydana gelebilecek arıza, hata, aksama ve duraksamalardan dolayı Müşteri’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir ve Bu nedenlere dayanarak Müşteri Yüklenici’den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Yüklenici, böyle bir durumda bahsi geçen sorunun düzeltilmesi için azami gayreti sarf edecektir.
   • Yüklenici, Türk Telekom ve diğer Internet Erişim sağlayıcıları bağlantıları için yıllık en az %99,89 oranında servis sürekliliğini taahhüt etmektedir. Ölçüm ve değerlendirme madde 8 (sekiz) deki sözleşme süresine göre yapılacaktır. Hizmet Sözleşmesi ekindeki değerlerin tutturulamaması durumunda Yüklenici, kayıp süre kadar ek sürede ücretsiz olarak Müşteri’ye servis sağlanacaktır.
   • Müşteri tarafından; proje gereklilikleri sebebiyle internet erişim hızının belirli bir limite tabi tutulmamasının talep edilmesi durumunda;
    • Endüstri standardı olan “Yüzde 95 Modeli” (95 Percentile Modeli) esasına göre ölçüm uygulanacak ve elektronik ortamda alınan Yüklenici raporları dikkate alınacaktır. Yüzde 95 Modeli: Ay sonunda ölçümlenen değerler elektronik ortamda çalışan ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak büyükten küçüğe sıralanacak ve en yüksekteki %5 tepe değerleri hesap dışı bırakılacaktır. Geri kalan %95'lik dilimin en yüksek seviyesi tahakkuka esas değer kabul edilecek ve hat kullanımı otomatik olarak belirlenecektir.

 

 • Kullanıma ilişkin faturalama, aylık kullanım raporu baz alınarak EK-1 formda belirtilen birim megabit (Mb/s) erişim fiyatı üzerinden, hizmet alınan ay sonunda ve aylık olarak yapılacaktır.
 • Müşteri’nin bu hizmeti alırken belirli kapasitede hat kullanımını garanti etmesi ve taahhüt vermesi durumunda; hizmet ekinde detayları verilen hat kullanımı üzeri her ek (1) Megabit (Mb/s) kullanım yine hizmet ekinde belirtilen birim fiyat üzerinden ayrıca faturalanacaktır. İlgili aya ait kullanımın hizmet ekinde belirtilen değerden az olması durumunda taahhüt verilen hat kullanımı üzerinden faturalama yapılacaktır.
 • Bu hizmetin kullanımına ilişkin grafiğin talep edilmesi durumunda bu grafik Müşteri’ye ayrıca iletilecektir.
 • Yüklenici, IP adreslerini Müşteri'nin kullanımına tahsis edecektir. Yüklenici, zorunlu sebeplerden ötürü kendi alt yapısında yapmış olduğu değişiklikler sonucunda, IP adresinin değişmesi durumunda, Müşteri'nin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden Müşteri'ye bildirmek zorundadır. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde Müşteri de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.
 • Sunucu Kiralama Hizmetinin Yüklenici’den alınması durumunda:
  • Yüklenici, kendisi tarafından Müşteri’ye kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde Müşteri’nin fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, Müşteri’nin bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. Yüklenici stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.
  • Yüklenici, hizmet sözleşmesi süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve Müşteri tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. Yüklenici, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.
  • Verilerin yedeklenmesi Müşteri sorumluluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. Bir kişi ya da ücreti mukabilinde Yüklenici yapabilir.
  • Yüklenici, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; Yüklenici, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde Yüklenici Müşteri’den ek bir ücret talep etmeyecektir.
 • Sunucu/ Donanım Barındırma Hizmetlinin Yüklenici’den alınması durumunda:

Mülkiyeti Müşteri’ye ait olup Yüklenici’de barındırılan sunucu ve ek donanımların arıza ve bakım taleplerinden Müşteri sorumlu olup, parça desteği, servis gereksinimleri vb. iş takipleri Yüklenici’nin sorumluluğunda değildir.

 • Sanal Veri Merkezi hizmetinin Yüklenici’den alınması durumunda:
  • Hizmet Yüklenici’nin sahip olduğu ve altyapısını yönettiği merkezi bir kaynak havuzundan sağlanacaktır.
  • Yüklenici, Müşteri’nin talebi doğrultusunda EK-1 formda belirtilen adette İşlemci, Bellek, Disk alanını Müşteri’nin kullanımına tahsis edecektir.
  • Sanal Veri Merkezi hizmeti, internet tabanlı bir ara yüz (web interface) üzerinden müşterilerin kendi sistemlerini yönetebileceği bir yapıda verilecektir. Sanal Veri Merkezi’nin kapasitesi sözleşmede belirlenen CPU, Bellek, Disk kapasite ve özellikleri ile sınırlıdır.
  • Müşteri’den gelebilecek ek kaynak talepleri doğrultusunda Yüklenici, Müşteri’ye tanımlanan Sanal Veri Merkezi Kontrol paneline kaynak tanımlaması yaparak Müşteri kullanımına sunacak ve faturalayacaktır. Ek kaynak birim fiyatları EK-1 formda belirtilmiştir.
  • Sanal Veri Merkezi Hizmeti’nin çalıştığı tüm fiziksel donanım altyapısının izlenmesi ve operasyonel sürekliliğinin sağlanması Yüklenici’nin sorumluluğundadır.
 • CDN (Content Delivery Network/İçerik Dağıtım Ağı) Hizmeti’nin Yüklenici’den alınması durumunda:
  • Hizmet, aksi belirtilmedikçe mülkiyeti ve işletilmesi Yüklenici’nin sorumluluğunda olan yedekli fiziksel donanımlar üzerinden sağlanacaktır.
  • Aksi EK-1 form hizmet içeriğinde aksi belirtilmediği sürece Yüklenici, Müşteri’ye Türkiye merkezli olarak CDN hizmeti verecektir.
  • Yüklenici, Müşteri’ye CDN Hizmeti kullanım raporlarına 7/24 erişebileceği bir internet tabanlı bir ara yüz (web interface) sağlayacaktır.
  • Yüklenici; Müşteri tarafından kullanılan hizmeti, kullanım raporu ekranındaki ay içi kullanımı dikkate alarak, EK-1 form hizmet ekinde belirtilen birim tutar üzerinden aylık olarak faturalayacaktır. Ölçüm ve faturalama, hizmet ekinde aksi belirtilmedikçe terabayt (TB) cinsinden olacaktır.
  • Müşteri’nin CDN hizmeti kullanımı ile ilgili olarak Yüklenici’ye aylık trafik taahhüdü vermesi durumunda; taahhüt miktarını aşan trafik, hizmet ekinde belirtilen birim tutardan hesaplanarak fatura edilecektir. İlgili aydaki trafik miktarının taahhüt edilen miktardan az olması durumunda ise, taahhüt edilen trafik miktarı üzerinden faturalama yapılacaktır.
 • Yüklenici tarafından Müşteri’ye finansman desteği ile donanım temin edilmesi ve Müşteri kullanımına tahsis edilmesi durumunda:
  • Yüklenici, Müşteri’ye ilgili donanımları EK-1 formda belirtilen süre ve tutarda aylık olarak faturalayacaktır.
  • Yüklenici, Müşteri’nin sözleşme süresi boyunca sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi kaydıyla, sözleşme kapsamında Müşterinin kullanımına sunulan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilmiş olan cihaz(lar)ı, EK-1’de belirtilen sürenin bitiş tarihini takip eden ay içerisinde ve EK-1 de belirtilen bedel üzerinden Müşteri’ye faturalamayı ve mülkiyetini Müşteri’ye devretmeyi taahhüt eder. Söz konusu devir gerçekleşene kadar ilgili donanım/ların mülkiyeti Yüklenici’ye ait olacaktır.

Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmediği takdirde Yüklenici, yapılan donanım yatırımına ilişkin kalan bedel tek bir faturada Müşteri’ye iletecektir. Müşteri’nin Yüklenici tarafından verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesi/donanıma ilişkin bakiye bedeli ödemesi halinde, ilgili donanımın mülkiyetini Müşteri’ye devredecektir. Aksi takdirde donanımın mülkiyeti Müşteriye devredilmeyecek ve Yüklenici söz konusu donanımı 3. Kişilerin kullanımına

sunabilecektir.  

 • Finansman desteği ile temin edilmiş ve Müşteri kullanımına tahsis edilmiş sözleşme konusu cihazlarda, sözleşme süresi boyunca meydana gelebilecek donanımsal arızalarda üretici firmanın garanti şartları çerçevesinde hareket edilecek olup, bu kapsamdaki sorumluluk Müşteri’ye aittir.
 • Taahhüt süresi boyunca müşterinin kullanımına sunulacak ve taahhüt süresi sonunda mülkiyetleri Müşteri’ye devredilecek cihazların model ve ETİKET numaraları EK-2’de belirtilmiştir.
 • Yüklenici EK-1 formdaki tüm hizmetler ve sistemlerin fiziksel güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Ayrıca Yangın, Sel, Hırsızlık ve diğer asayiş olaylarında fiziksel güvenlik Yüklenici’nin sorumluluğunda olup, Yüklenici Müşteri’nin cihazlarına yetkisiz 3. Kişilerin müdahale etmemesini de temin edecektir. Öte yandan, Yüklenici tarafından gerekli görülmesi halinde, Müşteri’nin kendisine ait ya da Yüklenici’den kiralamış olduğu cihazların yeri, Yüklenici’nin 3 (üç) işgünü önceden Müşteri’ye haber vermesi kaydı ile değiştirilebilecektir. Böyle bir durumda Müşteri söz konusu değişikliği yapmakla yükümlüdür. Müşteri; süresi içerisinde söz konusu değişikliği yapmaması halinde Yüklenici’nin bu değişikliği yapabileceğini ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan Yüklenici’yi sorumlu tutamayacağını kabul eder.
 • Müşteri; işbu Sözleşme’nin yürürlük tarihini müteakip, kullanımında olan hizmet ve donanımların bakım/arıza halleri için görevlendirdiği yetkili kişileri Yüklenici’ye bildirecek ve Yüklenici’nin kabulünü alacaktır. Söz konusu kişilerde değişiklik olması halinde bu durum da Yüklenici’ye bildirilecek ve onayı alınacaktır. Yüklenici’nin söz konusu kişilerde değişiklik isteme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda Müşteri, gerekli değişikliği gerçekleştirecektir.
 • Yukarıda 5.8. maddede belirtilen bakım işlemleri için Müşteri önceden Yüklenici’ye bilgi verecek ve bakım günü, saati ve süresi ile bakım yapacak yetkili kişilerde Yüklenici ile mutabık kalacaktır. Arıza durumlarında ise Yüklenici mümkün olan en kısa sürede, Müşteri’nin arızaya müdahale etmesine imkân sağlayacaktır. Müşteri tarafından yapılacak çalışmalar, Yüklenici’nin yetkilendirdiği personelinin gözetiminde yapılacaktır.
 • Müşteri, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın Yüklenici’ye nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri yeni bir sunucu talep ettiğinde; talep edilen sunucunun Aysima kabinlerinin (Yüklenicinin) mevcut iklimlendirmesi, elektrik tüketimi, fiziksel şartlar vb. gibi olağan hizmet verme koşullarını etkilemeyecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yüklenicinin, bu bağlamda; müşteriler tarafından önerilen sunucular için, kabul işlemi yapıp yapmaması tamamen kendi inisiyatifindedir.
 • Müşteri’nin 5.8. , 5.9. ve 5.10. maddelerinde belirtilen yükümlülüklere uymaması, Yüklenici tarafından bildirilen güvenlik talimatlarına/operasyonel çalışma şartlarına uymaması ya da sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Yüklenici’nin; Müşteri’nin fiziksel erişimine izin vermeme ve sistemlerinin bulunduğu alana bu kişileri almama hakkı saklıdır.
 • Müşteri’nin, Yüklenicinin diğer müşterilerine de paylaşımlı hizmet verdiği altyapıdan hizmet alması durumunda, Yüklenici; her türlü önlemi almakla birlikte paylaşımlı hizmetlerin verildiği bu cihazlar üzerinde yaşanabilecek olası kesinti veya saldırılar durumunda sorumlu tutulamaz.

 

 

Yüklenici; Müşterinin işbu Sözleşme kapsamındaki esaslı yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde, Müşteri’ye sunduğu hizmeti sınırlama, durdurma, Müşteri’nin finansal destek ile kullandığı ya da mülkiyeti kendisine ait olan donanımlar üzerinde hapis hakkını kullanma ve ihlalin devam etmesi halinde söz konusu donanımın mülkiyetini devretmeme/el koyma hakkına ve gerekmesi halinde söz konusu donanım bedellerini alacağından mahsup etme/satma hakkına sahiptir

 1. Müşterinin Hak ve Sorumlulukları:
  • Müşteri, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde Sözleşmenin haklı nedenle feshedilebileceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazmin etmeyi ve herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri; işbu sözleşmeyi imzalamakla Yüklenici’nin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, bu şekilde bildirimde bulunamaz.
  • Müşteri, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenici’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenici’nin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.
  • Müşteri, detayları EK-1 formda belirtilen hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı Yüklenici’nin ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden Yüklenici’yi beri kılacaktır.
  • Müşteri kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle Yüklenici’nin ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten Yüklenici’yi beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.  
  • Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri Müşteri’nin sorumluluğundadır.
  • Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; Teslim edilen sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle Müşteri’nin sorumluğundadır. Yedekleme hizmetinin Yüklenici’den ayrıca satın alınması durumunda yedekleme Yüklenici tarafından yapılabilecektir.

 

 • Müşteri’ye hizmet kapsamında Yüklenici tarafından finansman desteği ile donanım temin

edilmesi ve süresi sonunda ürünlerin müşteri mülkiyetine devredilmesi durumunda;

Müşteri’nin, mülkiyeti kendisine devredilecek cihaz bileşimine (konfigürasyon) ek bir parça (cihaz bileşeni) eklemek ya da var olan bir parçayı daha üstün nitelikteki bir parça ile değiştirmek istemesi halinde; parça için belirlenen aylık bedeli,  parçanın kullanıma hazır hale gelmesi ile sözleşmenin başlangıç tarihi arasındaki süreye tekabül eden bedeli tek seferde,  bakiye kısmı ise sözleşmenin kalan süresine bölünerek   aylık ödemelerine ilave olacak şekilde ödemeyi kabul eder. Müşteri’ye finansman desteği ile donanım temin edilmesi ve bu sürenin sonunda Yüklenici’den hizmet almaya devam etmesi halinde, finansman desteği süresinin sona ermesinden itibaren aldığı hizmet sunucu barındırma/kiralama olarak devam edecek ve aldığı hizmete ilişkin faturalandırma bu hizmet üzerinden yapılacaktır. Müşteri bu durumu şimdiden kabul eder.

 • Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri’nin eylemlerinden ve sunduğu bilgilerden Yüklenici sorumlu olmayacaktır.
 • Müşteri dilerse kullandığı yazılımlara ait lisansları Yüklenici üzerinden kiralama talebinde bulunabilir ya da mevcut lisansı varsa bu lisansını İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler için kullanabilir. Şu kadar ki, mevcut lisansı kullanmak istemesi halinde, Lisans sahibi firmanın uyguladığı gereksinimleri yerine getirmekle yükümlüdür.  
 • Müşteri; Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, Yüklenici’den kiraladığı ya da mevcut lisansına ilişkin izin, kullanım ve sözleşme bilgilerini Yüklenici’ye iletmekle yükümlüdür ve Yüklenici’nin söz konusu bilgileri, yapılabilecek denetimler kapsamında 3. Kişiler ile paylaşmasına açık rıza verir.
 • Sanal Veri Merkezi hizmetinin Yüklenici’den alınması durumunda;
  • Müşteri’nin 7/24 erişebileceği Sanal Veri Merkezi ara yüzünden, Yüklenici tarafından tanımlanmış kaynaklarla (İşlemci, Ram, Disk) sanal sunucularını oluşturulması, mevcut sunuculara ait kaynakları değiştirmesi, sunucuların açılması, kapatılması, çoğaltılması, izlenmesi ve üzerinde operasyonel değişiklik yapılması gibi işlemler teklif içeriğinde veya Ek-1’de belirtilmediği müddetçe Müşteri sorumluluğundadır.
  • Ek kaynak ihtiyacının (İşlemci, Bellek, Disk) bildirimi Müşteri tarafından yapılacak ve işbu kaynak artırımından dolayı oluşacak fark Yüklenici tarafından hizmet faturasına eklenecektir.
  • Tanımlanan ek sanal veri merkezi kaynakları (İşlemci, Ram, Disk) kullanıldığı dönem süresince EK-1 ’de belirtilen birim tutarlar üzerinden faturalanacaktır.
  • Yüklenici tarafından Müşteri’ye ait Sanal Veri Merkezi kaynak havuzuna tanımlanan kaynakların; kaynak planlaması yapılarak sunucular üzerine tanımlanması işlemi ve bu işleme bağlı olarak Müşteri sunucusu üzerindeki işletim sistemi üzerindeki olası güncellemeler aksi belirtilmediği sürece Müşteri’nin sorumluluğundadır.
  • Müşteri’ye özel tanımlanmış Sanal Veri Merkezi üzerindeki toplam kaynak ihtiyacının azalması durumunda kaynakların iadesinin bildirimi Müşteri sorumluluğundadır. Bu sebepten ötürü toplam sanal sunucu kaynağı kullanımının izlenmesi ve sanal sunucular üzerinde çalışan servislerin işletim sistemi de dâhil olmak üzere her türlü yönetimi ve yedeklemesi aksi hizmet içeriğinde belirtilmediği müddetçe Müşteri sorumluluğundadır.
 • Müşteri; kaynak (İşlemci, Bellek, Disk) ve sunucu tipini (Sanal veya Fiziksel) kendi ihtiyaçları doğrultusunda planlamakla yükümlüdür. Sunucu kaynak planlamasının yanlış yapılması ve/veya fiziksel donanım kullanımı zorunluğu olduğu halde sanal sunucu hizmetinin kullanılması durumlarında doğabilecek olası sorunlar Müşteri’nin sorumluluğundadır. Bu kapsamda Sanal Veri Merkezi hizmeti ile birlikte fiziksel sunucu donanımı da Yüklenici’den talep edilebilecek veya Müşteri’de mevcut ise Müşteri’ye ait fiziksel donanım da barındırılabilecektir.
 • CDN (Content Delivery Network/ İçerik Dağıtım Ağı) Hizmeti’nin Yüklenici’den alınması durumunda;
  • Müşteri CDN hizmetinden faydalanacağı ve yönetimi kendinde olan sunucular (web sunucusu, içerik sunucusu vb.), kontrol panelleri, web sayfası kodları vb. üzerinde

hizmeti kullanmak üzere gerekli olası ayarlamaları kendisi yapacaktır. Bu konuda Yüklenici iyi niyet çerçevesinde yönlendirmede bulunabilecektir. Ancak Müşteri tarafındaki ilgili işlemlerin gerek bilgi güvenliği gerekse Müşteri yönetiminde olan teknik yapının tam bilinemeyecek olması nedeniyle Müşteri tarafından bizzat yapılması esastır.

 • Müşteri, Yüklenici tarafından kendisine sağlanan, CDN Hizmeti kullanım raporlarına 7/24 erişebileceği internet tabanlı ara yüzünden (web interface) kullanımları izleyebilecek ve kontrol edebilecektir.
 • Müşteri, bu şartlar altında ve CDN Hizmeti kullanım raporlamalarına istinaden düzenlenmiş olan CDN Hizmeti faturalarını işbu sözleşmedeki ilgili ödeme şartlarıyla ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri tarafından Yüklenici’ye CDN hizmeti kullanımı ile ilgili olarak aylık trafik taahhüdü verilmesi durumunda; Müşterinin vermiş olduğu trafik taahhüt miktarını aşan trafiğin; hizmet ekinde belirtilen birim tutardan hesaplanarak fatura edileceğini, ilgili ayda sözleşmede taahhüt edilmiş olan trafik taahhüt miktarının altında kullanımı olması durumunda ise; hizmetin taahhüt edilen trafik miktarı üzerinden fatura edileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri, Yüklenici’ye tebliğ edilen hukuki talepler nedeniyle Yüklenici’nin ihtiyacı olan teknik ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri süresi içinde vereceğini, Yüklenici’nin sorumlu tutulabileceği talep/uyuşmazlıklarda, ilgili talep/kararları yerine getireceğini, getirmediği takdirde Yüklenici’nin kanuni çerçevede ilgili içeriklere, donanımlara, erişime müdahale edilebileceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, işbu maddeye aykırılık sebebiyle Yüklenici’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle sorumlu olacaktır.
 • Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki hususlarda; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikri ve Sınai Haklar, 5651 Sayılı kanun ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasal düzenleme ve kararları ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

 

 • Müşteri; işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi 2 (iki) yıl süre Yüklenici’nin çalışanlarını transfer etmemeyi, aksi takdirde bu sebeple Yüklenici’nin doğmuş ve doğabilecek her türlü zararını tazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Internet Erişim Hizmeti’nin Yüklenici’den alınması durumunda ve Müşteri kotalı hatta sahip bir servis aldığında, kota aşımından dolayı fazla kullanım miktarına istinaden EK-1’de belirtilen birim tutardan ek ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri; Yüklenici tarafından kendisine çeşitli yollarla bildirilen ve internet sitesinde sürekli güncel tutulan “Yüklenici Operasyonel Çalışma Koşulları”nı bildiğini ve bunlara uymakla yükümlü olduğunu, Yüklenici’nin kendisine iletilen talepleri Operasyonel Çalışma Koşullarına uygun bulmaması halinde reddetme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri, Yüklenici’ye bildirmiş olduğu elektronik posta adresine Yüklenici’nin kampanya, ürün/hizmetlerine ilişkin bilgilendirme postası gönderilmesini kabul eder.
 1. Sözleşmenin Süresi ve Fesih
  • İşbu Sözleşme, aşağıda belirtilen yürürlük tarihinde yürürlüğe girer ve her bir EK-1 formda ayrı ayrı hizmet süresi belirlenebileceğinden, işbu Sözleşmenin süresi Taraflar arasında imzalanan ve süresi en son bitecek olan EK-1 formun süresi sonuna kadar geçerlidir. Süresi sona eren ve yenilenmeyen EK-1 Formlar işbu Sözleşme kapsamından çıkacaktır ve Sözleşme varsa kalan EK-1 Formlar için süresi sona erene kadar yürürlükte kalacaktır. Ancak, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Ek-1 Formlar da feshedilmiş olacaktır.
  • Yüklenici tarafından sunulan hizmetler aylık dönemlerde verilmektedir. Buna göre EK-1 formda belirtilen sürelerin hesaplanmasında şu yöntem kullanılacaktır;

EK-1 formda belirtilen süreler ilgili hizmetin devreye alındığı tarihte başlayacak ve belirtilen sürenin dolduğu ayın son işgünü itibarıyla sona erecektir. Şu kadar ki, finansman desteği ile donanım temin edilen hallerde söz konusu sürenin bitişi, EK-1 formda belirtilen sürenin sona erdiği tarihtir. Hizmetin devreye alınma tarihinin tespitinde Yüklenici kayıtları esas alınacaktır.

 

Yüklenici tarafından verilecek hizmetler müşteriye özel olarak yapılandırılarak Müşteri’nin kullanımına teslim edilmektedir. Bu sebeple Sözleşme süresi içinde yapılmış olan yatırımlar nedeniyle (Yüklenici’nin sorumluluklarını yerine getirmediği durumlar haricinde) Müşteri’nin süresinden önce iptal/fesih bildiriminde bulunması halinde, Müşteri; ilgili hizmetin süresi bitimine kadar oluşacak ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.  

 • EK-1 Formlarda belirtilen sürelerden; bir yıldan az belirlenenlerde sürenin sona erme tarihinden en az bir (1) hafta, bir yıl ve üzerinde belirlenenlerde ise sona erme tarihinden en az bir (1) ay önce diğer tarafın elinde olacak şekilde,  taraflardan birinin EK-1 Formun süresinin uzatılmayacağını yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği sürece, EK-1 Formlar otomatik olarak yenilenecek ve bu durum devam eden dönemler için de geçerli olacaktır. 
 • Sözleşme süresince Taraflardan birinin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi halinde, diğer Taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. Müşteri’nin, yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle sözleşmenin feshine neden olması durumunda, sözleşme bitimine kadar yapması gereken ödemelerin tümü müeccel

hale gelecektir. Yüklenici, bu durumda kalan sözleşme süresine ait tüm ücreti tek bir fatura düzenleyerek talep edebilecektir.

İşbu Sözleşmenin ya da ilgili Ek-1 formun herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; Müşteri sistemlerine ait konfigürasyon, veri, içerik vb bilgilerin taşınması sorumluluğu Müşteriye aittir. Sözleşme sona erme tarihinden önce; söz konusu bilgilerin taşınmaması halinde tüm içerik silinecek olup, Yüklenici tarafından bir kopyası sağlanamayacaktır.  Sözleşmenin ya da ilgili Ek-1 Formun herhangi bir nedenle feshi halinde, Müşteri’nin kullanımında olan sunucu, kabin v.b. envanterin tüm enerji bağlantısı kesilecek olup, Yüklenici mülkiyetinde olmayan ya da Yüklenici tarafından alacağına mahsup amacı ile ek konulmayan envanterin, Sözleşme ya da ilgili Ek-1 Formun sona erme tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yüklenici adresinden teslim alınması gerekmektedir. Aksi takdirde Yüklenici’nin envanterler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi, envanterin kullanılamamasından kaynaklanan bir tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmayacaktır.

 

 1. Ücretler, Faturalama, Ödeme Koşulları ve Ek Hizmetler

 

 • İşbu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından düzenlenen fatura(lar) Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilmiş olan adresine iadeli taahhütlü posta, kurye, kargo, kayıtlı elektronik tebligat adresi, e-fatura veya tarafların mutabık kalacağı başka bir yol ile gönderilir. Müşteri, Yüklenici tarafından kesilen faturaların bir örneğine Yüklenicinin internet tabanlı ara yüzünden de ulaşabilmektedir. Müşteri bu ara yüzü kullanarak tarafına kesilen faturaların örneklerini takip etmekle yükümlüdür. Faturalar aylık olarak kesilecek olup, yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile gönderilen faturanın Müşteriye ulaşmadığı hallerde Müşteri bu durumu fatura tarihinden sonraki 10 gün içinde Yüklenici’ye bildirmekle yükümlüdür, aksi takdirde kendisine ulaşmayan ya da sonradan ulaşan faturalar konusunda bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • EK-1 Formda belirtilen hizmet ücretlerinden Türk lirası olarak belirtilmiş olanlar her yıl sözleşmenin imzalandığı tarihten geriye doğru hesaplanacak yıllık TÜFE ortalaması (yenilenme tarihinde geçerli olan TÜFE endeksi) oranında arttırılarak geçerli olacaktır. Döviz olarak belirlenen bedellerde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve aynen geçerli olmaya devam edecektir.
 • Sözleşme süresi içerisinde; Türk Telekom, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi alt yapı hizmeti sağlayıcıları tarafından yapılan zamlar aynı oranda Yüklenici tarafından Müşteri’ye yansıtılabilecek olup, böyle bir durumda Yüklenici yapacağı fiyat değişikliklerini Müşteri’ye fiyat değişikliğini öğrendiği anda bilgilendirecek ve fiyat değişikliğinden sonraki ilk fatura yeni rakamlar üzerinden düzenlenecektir. Müşteri bu durumu şimdiden kabul eder ve itiraz da bulunmayacağını taahhüt eder.
 • Ödeme vadesi, fatura düzenleme tarihinden itibaren 7 (yedi) gündür. Bir faturanın vadesinde ödenmemesi halinde, sözleşme kapsamında vadesi gelmemiş olan diğer ödemeler de herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel hale gelecek ve Yüklenici söz konusu diğer ödemeler için de tek bir fatura düzenleyerek Müşteri’ye gönderebilecektir.  Vadesinde ödenmeyen fatura tutarları için, vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar olan dönem için aylık %2 oranında gecikme faizi uygulanacaktır.
 • Döviz olarak belirlenen hizmet tutarları düzenlenen faturalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası (TCMB)’nın fatura düzenleme tarihinde uyguladığı döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilerek düzenlenecektir.
 • Bu sözleşmede yer alan fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) ve Internet Erişim Hizmeti’nin Yüklenici’den alınması durumunda Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dâhil değildir. Sözleşme kapsamında Müşteri’ye verilen tüm hizmetler için ilgili vergi mevzuatına göre hesaplanan ÖİV ve KDV, hizmet bedelleri ile birlikte Müşteriye faturalanır. KDV, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ÖİV’de ve gümrük vergisi oranlarında meydana gelen değişiklikler ya da bu vergilerde yapılan değişiklikler sonrası yeni vergilerin Yüklenici’ye yüklenmesi halinde, Yüklenici bu vergileri Müşteri’ye yansıtma haklını saklı tutar.
 • İşbu Sözleşme’nin süresi içerisinde Müşteri tarafından sözleşme kapsamına dahil edilen ek hizmetlerin satın alınması ve/veya sözleşmedeki hizmetlerde güncelleme yapılması halinde, söz konusu ek hizmet alımı ya da mevcut hizmet güncellemelerinden kaynaklanan ödemeler de faturalanacaktır.
 • Aylık ve sabit hizmetlere ilişkin fatura dönem başında, değişken hizmetlere ilişkin fatura ise kullanıma dayalı olarak dönem sonunda düzenlenir ve ödemeler vadesinde yapılır. Yüklenici, Müşteri tarafından satın alınan tüm hizmetler için, hizmet kalemleri içeriğinde ayrı ayrı belirtilmek sureti ile, tek bir fatura düzenlemek hakkına sahiptir.
 1. Diğer Hükümler
  • Tebligat: Tarafların yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. Müşteri’nin kayıtlı elektronik tebligat adresi alması yasal olarak zorunlu olan şirketlerden olması halinde, Yüklenici tebligatlarını bu adrese de yapabilecektir.
  • Mücbir Sebepler: İşbu Sözleşme kapsamında, doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, yasal değişiklik halleri Mücbir Sebep sayılacak ve Mücbir Sebep halleri bunlarla sınırlı olacaktır. Mücbir Sebep halleri nedeniyle Tarafların bu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda ihlalde bulunan Taraf bu ihlalinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, yükümlülüklere ne ölçüde uyulmadığını ve uyulamayacağı süreyi, teknik açıdan mümkün olan en kısa zamanda, fakat her durumda mücbir sebep olayının ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak diğer Tarafa bildirecektir (“mücbir sebep bildirimi”). Söz konusu
  • gecikme veya eksiklik sona ererse, mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebep olayının sona erdiğini diğer Tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir. Mücbir Sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen Tarafın bu süreç içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde diğer Taraf Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.
  • Devir ve Temlik: Müşteri, işbu Sözleşme tahtındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi bir tanesini Yüklenici’nin yazılı rızası ve izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devir ve temlik edemez. Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin aynen yerine getirilmesi kaydı ile, Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bağlı Şirketlerine ve ortaklıklarına devir ve temlik edebilir. Yüklenici’nin işbu Sözleşme’nin imza tarihinde geçerli olan sermayesinin ve/veya ortaklık yapısının değişmesi veya başka bir şirketle birleşmesi ve yeni bir ticari ortaklık kurması veya başka bir şirketi devralması veya başka bir şirket tarafından devralınması halinde işbu Sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder.
  • Damga Vergisi ve Diğer Vergiler: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi Yüklenici tarafından ödenecek ve Müşteri’ye faturalanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan diğer her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Müşteri tarafından ödenir.
  • Gizlilik:
   • Yüklenici: işbu sözleşme kapsamında kullanılan hizmetler sırasında edinmiş olduğu Müşteri’ye ait ticari sır, kişisel bilgi, iş planı, raporlar veya veriler, finansal modeller, finansal simülasyonlar, şirket bilgileri, örnekler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer her türlü Gizli Bilgi’yi Bilgileri gizli tutmakla ve sadece Müşteri ile yapılan işbirliği değerlendirmeleri için kullanıp başka herhangi bir amaçla kullanmamakla, işbirliği için makul ölçüde gerekli  olan her türlü kopyalama, çoğaltma ya da yazıya aktarımın dışında ve Müşteri’nin mülkiyetinde kalması şartıyla, Gizli Bilgilerin hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamakla yükümlüdür.  
   • Yüklenici, Gizli Bilgileri; kullanılan hizmete ilişkin amaç için bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve danışmanları dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmeyecek ve onların da gizlilik taahhüdü altında çalışmalarını sağlayacaktır.
   • Daha önceden bilinen, kamuya mal olmuş bilgiler ile herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili mercii talebi üzerine ifşa edilen bilgiler işbu Gizlilik yükümlülüğü kapsamında kabul edilmeyecektir.

 

 • Kişisel Verilerin Korunması: Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve karşı Taraf'ın bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Taraflar'dan herhangi birinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya yerine getirmemesi dolayısıyla karşı Taraf'ın hukuki, idari veya cezai bir yaptırıma uğraması halinde, ihlal eden Taraf zarara uğrayan Taraf'ın zararını ilk talepte ve tamamen karşılayacaktır”.
 • Sözleşmenin Ayrılmaz Ekleri: Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır:
 • Tarafların İmza Sirküleri
 • Tarafların Faaliyet Belgesi
 • Tarafların Vergi Levhası
 • EK-1 Teklif ve Sipariş Onay Formu
 • EK-2 Finansman Desteği ile Müşteri’nin Kullanımına Sunulan Donanım Formu
 1. İhtilaf ve Uyuşmazlık Halleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

İşbu sözleşme 10 Ana Maddeden ve eklerinden ibaret olup, bir asıl nüsha olarak __/__/____ tarihinde   yürürlüğe girecek şekilde, 1. Sayfada belirtilen tarihte imzalanmıştır. Sözleşme’nin aslı Yüklenici nezdinde, suret ise Müşteri’ tarafından muhafaza edilecektir.

 

 

 

 

 

EK-1 TEKLİF/SİPARİŞ ONAY FORMU

 

Sipariş No        : __/__/____

Sipariş Tarihi   :

 

İşbu sipariş formu; AYSİMA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  (Yüklenici) ile ______________________ (Müşteri) arasında __/__/___ tarihinde akdedilmiş olan “HİZMET SÖZLEŞMESİ”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak imzalanmıştır. İşbu EK-1 formda belirtilmeyen hallerde HİZMET SÖZLEŞMESİ hükümleri geçerli olacaktır.

 

Hizmet Sözleşmesi hükümleri dahilinde Müşteri’ye sağlanacak olan hizmetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Tarafların anlaşması halinde başka EK-1 formlar ile Hizmet Sözleşmesi kapsamına başka hizmetler de dahil edilebilecektir.

 

 

Hizmet Türü

Adet

Birim Fiyat/Ay

Süre

Toplam Fiyat/Ay

Kabin Kiralama Hizmeti*

1

 

12

 

Sunucu Yayınlama Hizmeti

1

  

12

 

1U Alan Kiralama Hizmeti

1

 

12

 

Genel Toplam

 

 

 

 

 

 

 • Fiyatlar, hizmet süresine istinaden belirlenen proje özel fiyatıdır.
 • *Kabine Elektrik tüketimi dahil değildir. Ek sözleşme ile enerji bedeli düzenlenecektir.
 • Ücretler, Faturalama ve Ödeme esasları Hizmet Sözleşmesinde düzenlenmiştir.
 • Belirtilen fiyatlara KDV, ÖİV vb. vergiler dahil değildir.
 • Taraflar; yukarıda belirtilmiş olan hususlarda anlaşmaya varmış olup, işbu EK-1 Form bir asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Aslı Yüklenicide kalacak ve bir sureti Müşteri’ye verilecektir. İşbu Ek-1 Formun imzasından doğan damga vergisini ödeme yükümlülüğü müşteriye aittir

 

           

 


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri
overlay spinner